Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby fizyczne, które zaspokajając potrzeby mieszkaniowe w formie prawa własności mieszkania, po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosły wydatki na zakup materiałów budowlanych prowadząc budowę systemem gospodarczym, a do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę nie ukończyły 36 lat (w przypadku małżonków warunek ten dotyczy młodszego małżonka). Osoby takie będą mogły liczyć na wsparcie państwa, jeżeli do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków nie posiadały lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego umożliwiającego zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (jedno z założeń programu to wsparcie udzielane jedynie na zakup pierwszego samodzielnego mieszkania)

Formą wsparcia będzie zwrot z budżetu państwa, części wydatków poniesionych na:
1) budowę domu jednorodzinnego albo
2) nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.

Maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu mogącego ubiegać się o dofinansowanie
powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 75 m2, a domu jednorodzinnego 100 m2;
- w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci, powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 85 m2, a domu jednorodzinnego 110 m2,
- pozwolenie na budowę musi być wydane po dniu 1 stycznia 2014 r.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT; udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę, do dnia 30 września 2018 r., tj. do dnia, do którego można będzie składać wnioski o finansowe wsparcie w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”;
- projekt ustawy przewiduje wydanie obwieszczenia przez MTBiGM, w porozumieniu z MF, z wykazem materiałów budowlanych uprawniających do zwrotu. Po opublikowaniu obwieszczenia, będzie do pobrania na naszej stronie.

Zwrot wydatków będzie:

- dokonywany na wniosek złożony w urzędzie skarbowym raz, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;
- na podstawie decyzji właściwego urzędu skarbowego;
- w kwocie równej 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, dla stawki 22%*, nie większej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu części wydatków (w zakresie limitu odliczeń nie zmienione dotychczasowe rozwiązania z ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. dotyczące przedsięwzięć realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę);
- finansowany ze środków budżetu państwa – tę część wydatków nie ograniczałyby limity ustawowe dotyczące maksymalnej wysokości wsparcia wypłacanego ze środków Funduszu Dopłat.

* W przypadku, gdy stawka podatku VAT wynosi więcej niż 22%, kwota zwrotu jest równa odpowiednio 65,22% – dla stawki 23%, 62,50% – dla stawki 24% 60% – dla stawki 25% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur.

Print Friendly